ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
MONEY TREE TE EINDHOVEN

1       Algemeen
            Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle door ons af te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen, voor zover door ons hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2       Aanbiedingen
            Alle aanbiedingen door ons in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

3       Overeenkomsten
            Zowel mondelinge als schriftelijke overeenkomsten komen pas dan tot stand nadat wij de opdracht van de koper schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd.

4       Prijzen
4.1      De door ons geoffreerde en gefactureerde prijzen zijn altijd exclusief B.T.W.

4.2      Wij zijn - ook in het geval van nabestellingen - steeds gerechtigd de prijzen te berekenen, geldend op de dag van aflevering.

4.3      Indien de prijs geldend op de dag van aflevering hoger is dan die op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, ingeval de prijsverhoging plaatsvond binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

5       Betalingen
5.1      Betalingen dienen, tenzij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald, te geschieden contant bij levering der zaken.

5.2      Indien een betalingstermijn is overeengekomen en de betaling ons niet binnen de gestelde tijd heeft bereikt, is de koper in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast zijn alle in redelijkheid door ons gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de koper.

6       Levertijden
6.1      Levertijden kunnen slechts bij benadering worden aangegeven en zijn niet definitief. Wij raken dan ook niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan.

6.2      Indien door wijziging van omstandigheden vertraging ontstaat, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, tenzij dat alle omstandigheden in aanmerking genomen kennelijk onredelijk is.

6.3      De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die van onze zijde ontstaat, tengevolge van het niet voldoen door de koper van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

7       Levering
         Van de plaats waaruit door of namens ons wordt geleverd, geschiedt de levering. De verzend/transportkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

8       Overmacht
8.1      In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt.

8.2      Indien onze leverancier door een niet aan ons te wijten oorzaak en ondanks onze aanmaningen, in gebreke blijft met deugdelijk of niet tijdig leveren, geldt dit ten aanzien van de koper voor ons als overmacht.

9       Reclames
9.1      Reclame dient, om geldig te zijn, binnen redelijke tijd nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, bij ons schriftelijk ingediend te worden.

9.2      Door de gehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde zaken vervalt ieder recht op reclame.

10     Eigendomsvoorbehoud
10.1    Het eigendom van de geleverde zaken gaat eerst over op de koper, indien al het door de koper aan ons uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan ons is voldaan.

10.2    Na levering van de zaken berust het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan deze zaken mochten ontstaan bij de koper.

10.3    Indien de koper jegens ons in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, zijn wij gerechtigd om de zaken terstond terug te nemen en deze onder ons te houden, totdat de koper zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, dan wel de zaken te verkopen, in welk geval de verkoopprijs na aftrek van kosten in mindering zal worden gebracht op hetgeen de koper aan ons verschuldigd is.

11     Geschillen
11.1    Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de arrondissementsrechtbank te Den Haag, behoudens de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om het geschil desgewenst bij de rechter in de woonplaats van de koper aanhangig te maken.

11.2    De koper kan binnen één maand, nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Home
Produkt
Wie zijn wij
Bestellen
FAQ
Contact
This page in English English